Thông báo - Giới thiệu

- UBND các phường, quận, huyện , thị xã

Ngày ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: 28/03/2016

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: 09/06/2015

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: 15/11/2010

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: 13/11/2008

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 16/08/2007

Hiệu lực: 16/08/2007

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình