Tổ giáo dục mầm non

Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên viên

Trình độ: Đại học
Điện thoại:
Email: anhntv@badinhedu.vn

Nguyễn Hải Hà

Chuyên viên

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại:
Email: hahn@badinhedu.vn

Đào Thị Thu Hương

Chuyên viên

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại:
Email: huongdt@badinhedu.vn

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình