Ban lãnh đạo

Lê Đức Thuận

Trưởng phòng

Học hàm: Không
Trình độ: Tiến sĩ
Điện thoại: 0983122314
Email: thuanld@badinhedu.vn

Phạm Thị Ngọc Lan

Phó Trưởng phòng

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại: 0912836940
Email: lanpn@badinhedu.vn

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình