Tổ giáo dục trung học

Trẩn Đức Hải

Chuyên viên

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại:
Email: haitd@badinhedu.vn

Nguyễn Trần Thy Khanh

Chuyên viên

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại:
Email: khanhntt@badinhedu.vn

Vũ Đình Phương

Chuyên viên

Học hàm: Tiến sỹ
Trình độ: Tiến sỹ
Điện thoại:
Email: phuongvd@badinhedu.vn

Trương Việt Phương

Chuyên viên

Trình độ: Đại học
Điện thoại:
Email: phuongtv@badinhedu.vn

Nguyễn Bích Ngọc

Chuyên viên

Trình độ: Đại học
Điện thoại: 0975734044
Email: ngocnb@badinhedu.vn

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình