Trần Thị Thanh Từng

Chuyên viên

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại:
Email: tungttt@badinhedu.vn

Nguyễn Trần Thy Khanh

Chuyên viên

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại:
Email: khanhntt@badinhedu.vn

Đặng Thị Thùy Nga

Chuyên viên

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại: 09888123123
Email: ngadtt@badinhedu.vn

Trẩn Đức Hải

Chuyên viên

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại:
Email: haitd@badinhedu.vn

Cấn Thanh Hải

Chuyên viên

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại:
Email: haict@badinhedu.vn

Trương Việt Phương

Chuyên viên

Trình độ: Đại học
Điện thoại:
Email: phuongtv@badingedu.vn

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình