Thông báo - Giới thiệu

- các trường MN, Tiểu học, THCS toàn quận

Ngày ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: 05/05/2021

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: 05/05/2021

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: 04/05/2021

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 03/05/2021

Hiệu lực: 03/05/2021

- Các đơn vị trực thuộc quận Ba Đình

Ngày ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: 19/01/2021

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: 05/01/2021

- các trường MN, Tiểu học, THCS toàn quận

Ngày ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: 04/01/2021

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: 04/01/2021

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình