Thông báo - Giới thiệu

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: 10/07/2018

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: 31/08/2017

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: 27/07/2017

- UBND các phường, quận, huyện , thị xã

Ngày ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: 28/03/2016

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: 09/06/2015

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: 15/11/2010

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình