Thông báo - Giới thiệu

- Các đơn vị trực thuộc quận Ba Đình

Ngày ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: 19/01/2021

- UBND các phường, quận, huyện , thị xã

Ngày ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: 25/06/2018

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình