Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: 24/06/2021

- Các đơn vị trực thuộc quận Ba Đình

Ngày ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: 05/02/2021

Ngày ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: 18/01/2021

Ngày ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: 15/01/2021

Ngày ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: 14/01/2021

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình