Thông báo - Giới thiệu

- Các đơn vị trực thuộc quận Ba Đình

Ngày ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: 19/01/2021

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: 05/01/2021

- Các đơn vị trực thuộc quận Ba Đình

Ngày ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: 28/09/2020

- UBND các phường, quận, huyện , thị xã

Ngày ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: 25/06/2018

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình