Thông báo - Giới thiệu

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: 05/05/2021

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: 04/05/2021

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 03/05/2021

Hiệu lực: 03/05/2021

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình