Thông báo - Giới thiệu

- các trường MN, Tiểu học, THCS toàn quận

Ngày ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: 05/05/2021

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: 05/05/2021

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: 04/05/2021

- Các cơ sở Giáo dục

Ngày ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: 05/10/2020

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: 05/10/2020

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: 07/09/2020

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: 25/08/2020

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: 13/08/2020

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: 31/08/2017

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình