Thông báo - Giới thiệu

- các trường MN, Tiểu học, THCS toàn quận

Ngày ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: 04/01/2021

- Các cơ sở Giáo dục

Ngày ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: 05/10/2020

- Các đơn vị trực thuộc quận Ba Đình

Ngày ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: 28/09/2020

- Các cơ sở Giáo dục

Ngày ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: 28/09/2020

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình