Thông báo - Giới thiệu

- Các cơ sở Giáo dục

Ngày ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: 05/10/2020

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: 05/10/2020

- Các đơn vị trực thuộc quận Ba Đình

Ngày ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: 28/09/2020

- Các cơ sở Giáo dục

Ngày ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: 28/09/2020

- Các đơn vị trực thuộc quận Ba Đình

Ngày ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: 28/09/2020

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: 07/09/2020

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: 31/08/2020

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: 25/08/2020

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình