Thông báo - Giới thiệu

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: 13/08/2020

- các trường MN, Tiểu học, THCS toàn quận

Ngày ban hành: 18/01/2020

Hiệu lực: 18/01/2020

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: 10/07/2018

- UBND các phường, quận, huyện , thị xã

Ngày ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: 25/06/2018

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: 31/08/2017

Ngày ban hành: 14/08/2017

Hiệu lực: 14/08/2017

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: 27/07/2017

- Các sở GD&ĐT

Ngày ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: 05/04/2017

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình